Taivalkunnan kyläkirje 26.10.2020

Tavoitteena on, että Strateginen yleiskaava saadaan hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2022. Kaavan valmistelun kaikki alueelliset keskustelutilaisuudet ja sidosryhmätapaamiset piti olla vuoden 2020 aikana, mutta aikataulu venynee.

Tarkoitus on saada kylälle ajateltu tilaisuus toteutumaan, mutta aikataulu on toistaiseksi täysin avoin. Nyt kyläyhdistys toivoo, että kyläläiset laittaisivat näkemyksiään tulemaan, niin voisimme siltä pohjalta pitää kyläyhdistyksen ja kaupungin välisen palaverin kylän yhteisen näkemyksen saattamiseksi kaavavalmistajien tietoon mahdollisimman pian.

Nokialla väestönkasvu pyritään ohjaamaan pääasiassa kahdelle kasvualueelle, eli keskustaan ja Harjuniittyyn. Myös Sammaliston ja Kohmalan alueet on osoitettu rakennesuunnitelmassa. Toteutumaton yleiskaavan asuinaluevaraus on Kohmalassa, 23 hehtaaria. Strateginen yleiskaava on tavoitteena laatia suurelta osin asemakaavoitusta ohjaavaksi yleiskaavaksi.

Yleiskaavan keskeinen tavoite on määritellä kaupungin tahtotila siitä, minne rakennetaan ja missä palvelut ovat. Yleissuunnittelun tarve seuraavien vuosien aikana on ajankohtainen taajamarakenteen kasvusuunnilla Korvolassa sekä Taivalkunnan, Sammaliston ja Tervasuon alueilla. Maapoliittisen ohjelman mukaan uusien alueiden asemakaavoitus kohdistetaan lähtökohtaisesti kaupungin omistamille maa-alueille. Siksi on tärkeää pyrkiä hankkimaan keskeisimmät maa-alueet kaupungin omistukseen.

Uusilla ja täydentyvillä asuinalueilla palveluiden mitoituksen tulee olla ennakoivaa ja suunnitelmallista. Esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sijainnit ovat tärkeä osa kaupunkilaisten arkea. Kaavan valmistelun tueksi järjestetään alueellisesti tilaisuuksia teemakokonaisuuksittain sekä tarvittaessa kohdennetusti tietyille sidosryhmille erikseen.

Yleiskaavassa voidaan määrätä, ettei yleiskaava-alueella tai sen osalla saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta.

Yleiskaavassa voidaan myös määrätä, ettei maisemaa muuttavaa toimenpidettä saa suorittaa ilman 128 §:ssä tarkoitettua lupaa. Yleiskaavassa voidaan erityisellä määräyksellä kieltää käyttämästä rakennustoimintaan tarkoitettua aluetta enintään viiden vuoden aikana muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeita varten.

Tarkemmin yleiskaavan valmistelusta on kylän sivuilla www.nokiankylat.fi/taivalkunta/wp-content/uploads/sites/11/2020/10/strateginen-yk-oas.pdf

Kehittämisnäkemykset ja ehdotukset kaavaa ajatellen voi laittaa totuttuun tapaan minulle. Taivalkunnan kylät ry pj. Olli Sorva, olli.sorva(at)nokiansahkotalo.fi, www.nokiankylat.fi/taivalkunta, www.facebook.com/taivalkunta/.