1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sorvan Kyläyhdistys ja sen kotipaikka on Nokian kunta. Toimialueena on Sorvan kylä (Sorvantie 285 – Sorvantie 975). Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Sorvan Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana. Yhdistys pyrkii edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • tiedottaa toiminnastaan

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Sen katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka voi suorittaa joko vuodeksi (1) tai kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut vähintään kuusi (6), enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varajäsentä.

Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuoroisia. 1. vuotena erovuoroiset ratkaisee arpa. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Johtokunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään viiden (5) vuoden ajan. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään 14 päivää ennen kevätkokousta.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka–joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous/Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 • Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
 • Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 • Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 • Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 • Valitaan edustaja/ edustajat valtakunnallisiin järjestöihin.
 • Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

11 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

12 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous päättää.