Voimassaolevat säännöt
Voimassaolon alku: 24.01.2024 08:31:39

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sorvan Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Nokian kunta. Toimialueena
on Sorvan kylä (Sorvantie 285:stä Sorvantien ja Tottijärventien risteykseen). Yhdistys on
puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Sorvan Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä,
omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana. Yhdistys pyrkii
edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän
vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja
yhteistyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan
  päätöksentekoon eri organisaatioissa
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä
  osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
 • tiedottaa toiminnastaan

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia,
omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa
alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna
arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta
kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Sen katsotaan alkavan
ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän
jäsenmaksun, jonka voi suorittaa joko vuodeksi (1) tai kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.
Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, johtokunta voi
hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa syyskokouksen
määräämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen toimialueen ulkopuolella
oleville yhteisöille. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.
Johtokunta pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota
yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4 § Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa seuraavaksi
kalenterivuodeksi valitut vähintään neljä (4), enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja
vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) varajäsentä.
Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja
kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Johtokunnan
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia yli viiden (5) vuoden ajan
vain, jos tehtävään ei ole muita ehdokkaita. Johtokunta voi asettaa keskuudestaan asioiden
valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Johtokunta voi
asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä
toimikuntia tai jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet
johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.
Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen
tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit
lausuntoineen johtokunnalle vähintään 14 päivää ennen kevätkokousta.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään
ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous
pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua
tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen
kokoukseen on toimitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava sanomalehdessä
tai pidettävä esillä ilmoitustaululla tai www-sivuilla tai lähetettävä yhdistyksen jäsenille
sähköpostilla tai muulla sähköisellä menetelmällä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta. Yli kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle ilmoittautuneet voivat
osallistua yhdistyksen kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla.

8 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous/Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 • Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien
  hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin
  yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.
 • Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 7§ määräämisissä
  rajoissa.
 • Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys
  vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa
  kevätkokoukselle esittää.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 • Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 • Valitaan johtokunnan jäsenet.
 • Valitaan vähintään yksi (1), enintään kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille
  henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat.
 • Valitaan edustaja/ edustajat valtakunnallisiin järjestöihin.
 • Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys
  vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle
  esittää.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa.
Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä.

11 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi
tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista
äänistä.

12 §

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen
tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai
vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin
yhdistyksen jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous päättää.