SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Taivalkunnan kylät ry ja sen kotipaikka on Nokian kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Taivalkunta koostuen seuraavista kylistä: Taipale, Kohmala, Kennola, Vastamäki, Memmola, Kassila, Haapaniemi, Kontaa, Lukkila ja Kärjenmaa.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Taivalkunnan asukkaiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä pyrkimyksissä parantaa edellä mainituilla alueilla vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia.

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. osallistuu toiminta-alueensa strategian ja erityisesti haja-asutusaluestrategian toteuttamiseen ja sen päivittämiseen
 2. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 3. edistää jäsenten ja kunnan välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 4. järjestää koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia
 5. toimii toiminta-alueensa kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimenä
 6. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
 7. voi edistää tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1. – 7. on mainittu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia, ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joilla on rekisteröity kotipaikka yhdistyksen toiminta-alueella.

Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus päättää uusien jäsenten hyväksymisestä yhdistyksen jäseniksi. Jäseniksi liittyvien yhdistysten tulee ilmoittaa liittymisajankohdan jäsenmäärä. Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja vapaa-ajan asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

 

4 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään kertakaikkisen liittymismaksun, jonka euromäärän yhdistyksen syyskokous määrää erikseen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta.

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden euromääristä sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksiin yhdistysjäsenet ovat oikeutettuja lähettämään kukin yhden äänivaltaisen edustajan. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.

Yhdistyksen jäseninä olevat säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt ovat oikeutettuja lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan yhdistyksen kokouksiin.

Kullakin edustajalla ja henkilöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella tai postiosoitteella tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten osalta
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua jäsentä. Hallituksen tulee, mikäli mahdollista, edustaa alueellisesti tasapuolisesti koko toiminta-aluetta.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksivuotisen toimikautensa päättävät jäsenet. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa, jolloin puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 • suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
 • valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
 • laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan
 • päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
 • päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
 • suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN ja VAROJEN KÄYTTÖ

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen viimeinen yhdistyskokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13 §

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.